อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางหมา ยิ้มศิริชัย *คุณโยมมารดาท่านเจ้าคุณพระเทพโสภณ วัดพระเชตุพน
ตำราทำนายฝันจีน (ฉบับพิสดาร)
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2531
เขาชื่อกานต์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี -หนังสือเก่าที่น่าอ่าน ๑๐๐ เล่ม
การศึกษาคำกลอนสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี ของ โอสถ โกศิน
นามานุกรมขนบประเพณีไทย หมวดประเพณีราษฎร์ เล่ม ๒
หลายชีวิต
ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง
คำสอนชั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๐๒
วรรณไวทยากรณ์ เล่ม 3 การศึกษา
วรรณกรรมเสรีไทย ผลงานของ ประจิต วราภรณ์
ยันต์ ๑๐๘ ชำระโดย พระราชครูวามเทพมุนี
หนังสือ อตุโล ไม่มีใดเทียม
ตำนานโป๊ยเซียน (พิมพ์ครั้งแรก)
นิทานเรื่องพระร่วง
คำนำและบทความบางเรื่องของ ธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอุบล อึ๊งผาสุก พ.ศ.2551
จดหมายถึงลูก (ฉบับสมบูรณ์)
คิดถึงแม่
กิตติทินนนิพนธ์ พระพุทธวรญาณ
ยอดคำสอน ลายมือและคำนิพนธ์ของ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
โหราศาสตร์ชาวบ้าน เรียนด้วยตนเอง 22 ชั่วโมง
วิทยาการ ลายมือสงเคราะห์
บันทึกธรรมเทศนา เล่ม ๓
พระธรรมเทศนา ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) วัดบรมนิวาส พระนคร
วชิรญาณวงศเทศนา คณะธรรมยุต
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตรีหญิง ประดับ กิติจันทร์ (ปุณณกันต์)
ฆราวาสธรรมกถาและอภินหปัจจเวกขณกถา
สุขุปายกถา - ไตรมูล ของ พระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส
แม่ของลูก ( และ คำขวัญวันตำรวจ )
ไกลบ้าน ( 2 เล่มชุด )
เสมือนใบประดู่ลาย ตกหล่นไปจากหน้าประวัติศาสตร์ (ชุดที่หนึ่ง)
ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์
ที่ระลึกครบ ๑๕๐ ปีวันประสูต ฯ
พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก 3 เชือก ณ จังหวัดเพชรบุรี
Art Treasures in Germany
กรุงเทพฯ 2489-2539 (Bangkok 1946-1996)
ปกิณกะคดีหมายเลข 13 ว่าด้วย กุฎาคาร ( พิมพ์ครั้งแรก )
อมตะชีวิตของนักการเมืองไทย นายควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี 4 สมัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียบเรียงโดย พระพณิชยสารวิเทศ
กัลยาณมิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ.2529
ไทยสมัยสุโขทัย พ.อ.หลวงรณสิทธิพิชัย เรียบเรียง
เบนเฮอร์ (Ben-Hur)
โซเวียตรัสเซียที่แท้จริง ของ เทพ โชตินุชิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 39
หนังสือแปลชุด เสรีภาพ ประวัติศาสตร์สังเขปของสหรัฐอเมริกาตอน 1-2 (หาครบยาก)
ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526 *ถูกฟ้องร้องและห้ามจำหน่าย*
อนุสรณ์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่