ตำราอาหารและเครื่องดื่ม
เรขาคณิตภาคปฏิบัติ สำหรับชั้นมัธยมปีที่ ๑ พิมพ์ พ.ศ.๒๔๙๒
ทำเนียบพระสมณศักดิ์ วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดพระนคร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สูจิบัตร ตายก่อนดับ (DEATH BEFORE DYING):การกลับมาของมณเฑียร บุญมา
แม่มด (The Witches) **พิมพ์ครั้งแรก
พระพุทธประวัติคำโคลง *พิมพ์ พ.ศ.2491
ตำรากับข้าวไทย คาวและหวาน 500 ชนิด
ตำรากับข้าวไทย คาวหวาน 500 ชนิด
พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์สามัญชน ผู้นิรมิต \'ความเป็นไทย\'
ทวนกระแส รวมข้อเขียนบทกวี และ การ์ตูน
นาคหลวง *พิมพ์ครั้งแรก
ผู้หญิง เล่มที่ 9
ผู้หญิง เล่มที่ 8
ผู้หญิง เล่มที่ 7
ผู้หญิง เล่มที่ 4
ผู้หญิง เล่มที่ 6
ผู้หญิง เล่มที่ 2
เจ้าชายน้อย (Le Petti Prince หรือ The Little Prince)
รูทส์ (Roots) *2เล่มชุด*
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระสุพรรณกัลยา
ชุดวิชาครู ภาษาไทย ตอน ๗ คู่มืออิลราชคำฉันท์
โองการแช่งน้ำและข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ชุดวิชาครู ภาษาไทย ตอน ๖ คู่มือลิลิตพระลอ
จดหมายเหตุโลหกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๐๑
ออมสินสารฉบับพิเศษ การออมสินครบ 60 ปี
ชัยชนะของหลวงนฤบาล
คู่มือเภสัชกรรมแผนโบราณ
ชีวิตและงาน หนังสืออนุสรณ์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
ต้นตอของละคร,ละครดึกดำบรรพ์และปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
หนังสือประวัติพระกิตติคุณหลวงพ่อเดิม (ท่านพระครูนิวาสธรรมขันธ์ พุทฺธุสโร)
นิตยสารหนุ่มสาว ปีที่ 7 ฉบับที่ 87
บทกล่อมเด็ก อนุสรณ์ นางสาครสิทธิการ (ผาด กุลตัณฑ์)
แม่ : กลับจากบ้านโป่งถึงปากน้ำ (Mother : Back from Banpong to Paknam)
ซอยใจสบาย *พิมพ์ครั้งแรก
รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์ ร้อยกรองโดย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
ศิลปะในประเทศไทย
ขนมไทย คู่มืออาชีพอิสระ
แกะสลักจากผลไม้สด
พจนานุกรมเขมร -ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน ( เล่ม ๒ )
พจนานุกรมเขมร -ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน ( เล่ม ๕ )
พจนานุกรมเขมร -ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน ( เล่ม ๓ )
สันนิษฐาน เทียบการเขียนอักษรไทยกับอักษรขอมในสมัยพ่อขุนรามคำแหง
King Mongkut of Siam
วิชาลูกคิด ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.
เคหาสน์ดาว *พิมพ์ครั้งแรก
ฝากไว้ในแผ่นดิน
นายพลลี้ภัย หรือชื่อเดิม ลี้ภัย ๓,๐๐๐ ลี้
นิจ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่