อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายฟุ้ง ศรีวิจารณ์ ต.จ.ว., ป.ม. ท.ช.
ยอดขุนพลผู้พลิกแผ่นดินเล่ม 1
Ten Lives of the Buddha: Siamese Temple Paintings and Jataka Tales.
บุคคลภาษิตในสามก๊ก
ไทยกับสถานะการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2
12 สตรีในตำนานแห่งประวัติศาสตร์โลก
สามก๊ก ฉบับนำร่อง
พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เจงกิสข่าน จอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ 5 ทศวรรษ
ศิลปะในประเทศไทย
การสำรวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
เจ้านายในราชวงศ์จักรี (เล่ม ๒)
เจ้านายในราชวงศ์จักรี (เล่ม ๑)
เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต.ธีรบุล จัตตารีส์ ป.ช.,ป.ม.,ต.จ.ว.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สง่า ภู่ตระกูล ต.ม.จ.ช
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.นายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์ ป.ม., ท.จ.ว.
ปณิธาน หิ่งห้อย: รวมงานเขียนและบทรําลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, ๒๔๙๘-๒๕๕๐
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกสงบ บุณยเกศานนท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่พิมประภา (ศิริธร) แกล้วทนงค์
ศาสนาพราหมณ์ , ศาสนาฮินดู
พิธีต่างๆ ในสาส์นสมเด็จ
เทพธิดาทมิฬ (The Sisterhood)
มัจจุราชอัดเม็ด (Side Effects)
อมตะ (Heads)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ (กระจ่าง อรรถวิภาคไพศาล์) ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.
สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกาย ตามสมัยประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
ศิลปแขนงหนึ่งของไทย
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายชำนิ วิชิตพันธุ์ ธันวาคม พ.ศ.2517
ปทานุกรม จีน -ไทย (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2505)
ล่าไอชมันน์ (The House of Garibaldt Street)
คดีอาชญากรสงคราม-ไอค์มัน (6,000,000 accusers:Israel\'s case against Eichmann)
ฟอลคอน แห่งอยุธยา (พิมพ์ครั้งแรก)
ปูมตำนานงานระบายน้ำสยามราชธานี
จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป(ครั้งแรก) ร.ศ.๑๑๐ (พ.ศ.๒๔๓๔)
จดหมายหลวงอุดมสมบัติ(ตรวจสอบชำระใหม่)
ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทย และ เรื่องของเกลือ (ไม่) เค็ม
กรลักษณ์ (กฤตลักษณ์เดิม) เล่ม ๒
พยัคฆ์เผด็จศึก ( 4 เล่มจบ )
โต๊ะฮุ้นกี้ ธงปลิดวิญญาณ ( 4 เล่มจบ ) พิมพ์ครั้งแรก
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ในการเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ และ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469
ลักษณะพุทธศาสนา
รวมธรรมะ ฉลอง๑๐๐ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พุทธศักราช ๒๕๔๓
กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้ (พิมพืครั้งแรก)
สารัตถสมุจจัย อรรถกถาภาณวารตอนว่าด้วยพระธรรมจักกัปปวัตนสูตร
คู่มือพระธรรมกถึก ป. เล่ม ๒ ของปุ้ย แสงฉาย ป.๖ \'\'อนงคาราม\'\' พ.ศ.2476
ตำรายาสัปดน
วรรณกรรมไทย เรื่อง ภูมิวิลาสินี
นำชมโบราณวัตถุสถาน อ.ศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่